Wednesday - Nov. 7, 2018

Thursday - Nov. 8, 2018

Friday - Nov. 9, 2018

8:00

Registration open

(8:00 – 18:00)

8:30

9:00

Opening Ceremony /

Keynote

Keynotes

Keynotes

9:30

10:00

10:30

Coffee–Break

Coffee–Break

Coffee–Break

11:00

Concurrent Sessions / Symposia

Concurrent Sessions / Symposia

Concurrent Sessions / Symposia

Regional
Meeting

11:30

12:00

12:30

13:00

Lunch

Lunch

Closing ceremony

13:30

14:00

Concurrent Sessions / Symposia

ICM Workshop

2 Skills Workshop

Concurrent Sessions / Symposia

ICM Workshop

2 Skills Workshop

14:30

15:00

15:30

16:00

Coffee–Break

Coffee–break

Coffee–Break

Coffee-break

16:30

Concurrent Sessions / Symposia

2 Skills Workshop

Concurrent Sessions / Symposia

2 Skills Workshop

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00